Privacyverklaring

Saen Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan hem wordt verstrekt of hij anderszins verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Saen Advocatuur verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Saen Advocatuur?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die Saen Advocatuur van u kan verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u de website van Saen Advocatuur bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;

Hoe verkrijgt Saen Advocatuur persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgt Saen Advocatuur uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u Saen Advocatuur een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u de website van Saen Advocatuur bezoekt, een formulier op de website invult, bij Saen Advocatuur solliciteert, uw visitekaartje aan Saen Advocatuur geeft of uit informatie die Saen Advocatuur krijgt tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.
Daarnaast kan Saen Advocatuur uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die Saen Advocatuur behandelt, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

Waarvoor verwerkt Saen Advocatuur persoonsgegevens?

In alle relaties die Saen Advocatuur aangaat zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Saen Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Juridische dienstverlening:
  Saen Advocatuur verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (o.a. verlenen van juridisch advies, voeren van gerechtelijke procedures of verzorgen van juridische kennisoverdracht).
 • Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels:
  Saen Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 • Contactverzoek:
  Op de website van Saen Advocatuur kunt u uw persoonsgegevens achterlaten met het verzoek contact op te nemen. Deze persoonsgegevens gebruikt Saen Advocatuur om op uw contactverzoek te reageren.
 • Gebruik en verbetering van de website:
  Om de inhoud en het gebruik van de website van Saen Advocatuur te volgen en te verbeteren, verzamelt en analyseert Saen Advocatuur het surfgedrag van de bezoekers op de website.
 • Tevredenheidsonderzoeken:
  Saen Advocatuur vindt het belangrijk om te weten wat u van hem dienstverlening vindt. Daarom kan hij u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

Op welke gronden verwerkt Saen Advocatuur persoonsgegevens?

Saen Advocatuur mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie deelt Saen Advocatuur uw persoonsgegevens?

Het kan (nodig) zijn dat Saen Advocatuur uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dat kan onder meer in de onderstaande gevallen c.q. aan de onderstaande derden:

 • om juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld in verband met correspondentie met de wederpartij en bij het voeren van een gerechtelijke procedure;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie in het Kadaster of een melding bij een toezichthouder;
 • externe leveranciers die Saen Advocatuur inschakelt voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals ICT-leveranciers, accountants of een vertaalbureau;
 • derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de events van Saen Advocatuur.

Derden aan wie Saen Advocatuur uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Saen Advocatuur, dan sluit Saen Advocatuur een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.
Om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, verzamelt Saen Advocatuur het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doet hij met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Saen Advocatuur heeft hier geen invloed op. Saen Advocatuur heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Hoe lang bewaart Saen Advocatuur uw persoonsgegevens?

Saen Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij deze gegevens heeft verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houdt Saen Advocatuur die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Saen Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neem dan contact op met Saen Advocatuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die Saen Advocatuur van u verwerkt inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, Saen Advocatuur verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Saen Advocatuur zal beoordelen of zij op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).
Het is mogelijk dat Saen Advocatuur niet aan uw verzoek kan voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mocht Saen Advocatuur aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal hij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.
Verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u indienen via de contactgegevens onder ‘Contact met Saen Advocatuur opnemen’. Teneinde zeker te weten dat Saen Advocatuur op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt Saen Advocatuur u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermd(e) pasfoto en BSN-nummer. Saen Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Saen Advocatuur (www.saenadvocatuur.nl) kunnen links en/of knoppen (ook wel buttons genaamd) zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te kunnen delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Saen Advocatuur houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

 Statistieken en cookies

Saen Advocatuur houdt gebruiksgegevens van de website bij voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Saen Advocatuur verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Saen Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Saen Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
De website van Saen Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Saen Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van eventuele links en/of buttons, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Saen Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
Meer informatie over cookies die de website van Saen Advocatuur gebruikt, kunt u vinden in de cookieverklaring die elders op deze website te vinden is. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies in het algemeen en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
Op de website biedt Saen Advocatuur een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Contact met Saen Advocatuur opnemen’. Saen Advocatuur is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Saen Advocatuur dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacyvragen.

Aanpassing privacyverklaring

Saen Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Saen Advocatuur raadt u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als deze privacyverklaring ingrijpend verandert dan publiceert Saen Advocatuur dat ook via een duidelijk bericht op hem website. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Saen Advocatuur (www.saenadvocatuur.nl).

Contact met Saen Advocatuur opnemen

Als u meer wilt weten of vragen, klachten of verzoeken heeft over of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Saen Advocatuur, dan kunt u (schriftelijk) contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Saen Advocatuur, Tamis Weer 41, Assendelft.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2019.

Contact

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locatie