Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen Saen advocatuur en zijn opdrachtgevers.
 2. Saen advocatuur kan met het oog op de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan zijn opdrachtgevers advocaten van andere advocatenkantoren inschakelen bij de uitvoering van de in behandeling zijnde zaken. Indien het uurtarief van de ingeschakelde advocaat hoger is dan het tarief dat Saen advocatuur in de desbetreffende zaak rekent, zal dat aspect voorafgaand met de opdrachtgever worden afgestemd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aan¬sprakelijkheid van Saen advocatuur, de aan Saen advocatuur verbonden personen en/of door Advocatenkantoor ingeschakelde personen leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Saen advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien om welke reden dan ook uit hoofde van genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Saen advocatuur en bij de behandeling van die aangelegenheid betrokken personen beperkt tot het door Saen advocatuur in verband met de desbetreffende specifieke opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 4. Ieder vorderingsrecht jegens Saen advocatuur in verband met de door Saen advocatuur verrichte werkzaamheden verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en met de voor de schade aansprakelijke persoon.
 5. Opdrachtgevers vrijwaren Saen advocatuur voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Saen advocatuur.
 6. Declaratie van de werkzaamheden overeenkomstig het op dat moment toepasselijke uurtarief, alsmede van de niet in het uurtarief begrepen kosten, zoals (maar niet beperkt tot) griffierecht, koerier kosten, vertaal¬kosten en de kosten van ingeschakelde derden, zal in de regel maandelijks plaatsvinden. Het uurtarief wordt ieder kalenderjaar herzien.
 7. Proces¬handelingen worden uitsluitend verricht, indien de verschuldigde griffierechten tenminste twee werkdagen voor de datum dat de desbetreffende proces¬handeling moet worden verricht op de bankrekening van het kantoor bijgeschreven zijn.
 8. Alle declaratiebedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met btw. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de declaratiedatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de declaratie. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal zonder aanmaning een rente ter hoogte van de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever buiten¬gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Saen advocatuur is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien een declaratie onbetaald blijft.
 9. Saen advocatuur kan aan de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen. Het ontvangen voorschot zal worden verrekend bij de laatste declaratie van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
 10. Saen advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 11. Overeenkomsten tussen opdrachtgevers en Saen advocatuur kunnen door ieder der partijen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en verschuldigde verschotten zonder verrekening of achterhouding te voldoen.
 12. Op de rechtsverhouding tussen Saen advocatuur en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 13. Saen Advocatuur maakt gebruik van een interne kantoorklachtenregeling gebaseerd op het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regeling is achter deze voorwaarden opgenomen.
  Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door cliënt aan Saen Advocatuur gegeven opdracht worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Saen Advocatuur kantoor houdt. Niettemin is Saen Advocatuur in het laatste geval gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats casu quo de vestigingsplaats van cliënt.

Contact

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locatie